معنی کلمه لولایت موی کوتاه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به لولایت مو به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه لولایت موی کوتاه به انگلیسی می شود Short hair’s low lights

Leave a Reply